Logowanie | Rejestracja

Kategorie

Masz pytania ?

Regulamin

 
Regulamin sklepu internetowego
www.sklep.ibhp.pl
 
§1 Informacje ogólne
 
1. Wyłącznym właścicielem sklepu internetowego www.sklep.ibhp.pl jest firma IBHP Sp. z o.o. z siedzibą w: 26-630 Jedlnia Letnisko przy ul. Traugutta 9 oraz biurem w: 02-972 Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 29 lok. 16,zwana dalej IBHP. NIP: 796-001-95-97, REGON: 670511049, KRS: 0000501598 kom. 73 922 88 88 tel. (22) 243 02 01, e-mail- sklep@ibhp.pl
 
2. Stroną dokonującą zakupów w www.sklep.ibhp.pl mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - zwane dalej Nabywcą.
 
3. Zarejestrowanie się w www.sklep.ibhp.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
4. Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 
§2 Przedmiot transakcji i cena
 
1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione w witrynie internetowej www.sklep.ibhp.pl
 
2. Wszystkie produkty oferowane w www.sklep.ibhp.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są legalnego pochodzenia.
 
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.ibhp.pl są podane w złotych polskich.
 
4. Przy każdej cenie znajduje się informacja czy podana cena jest ceną netto czy brutto (zawierającą podatek VAT). W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.
 
5. W przypadku gdyby cena za dany towar na stronie sklepu internetowego różniła się od ceny przesłanej w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, Nabywca ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia.
 
6. Niektóre towary, w opisie których podano ilość sztuk w opakowaniu, mogą być sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych. Sprzedaż mniejszej ilości jest możliwa tylko po potwierdzeniu podczas kontaktu z Nabywcą (§3 pkt. 3).
 
 
 
§3 Zamówienia
 
1. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z regulaminem sklepu internetowego i akceptacji jego postanowień.
 
2. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia przez Nabywcę.
 
3. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika IBHP telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane - zostaną anulowane.
 
4. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 
5. Wszystkie zamówienia złożone drogą elektroniczną, poprzez witrynę sklepu internetowego www.sklep.ibhp.pl, dostarczane są do Nabywcy w ciągu 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez pracownika IBHP przyjęcia zamówienia chyba, że podano inny termin podczas potwierdzenia zamówienia.
 
6. Firmy będące płatnikami VAT zobowiązane są do podania numeru NIP, który niezbędny będzie do wystawienia Faktury VAT. Nabywca upoważniają firmę IBHP do wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy.  
 
§4 Forma płatności
Akceptujemy następujące formy płatności:
 
1.za pobraniem (dla klientów powracających, dopiero przy drugim zamówieniu) - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru,
 
2. przelewem przed wysyłką towaru na konto- Idea Bank  20 1950 0001 2006 0767 9391 0003.         Na życzenie Nabywcy faktura pro-forma może zostać wysłana e-mailem,
 
3. płatności kartą kredytową realizowane za pomocą www.dotpay.pl,
 
4. płatności internetowe realizowane za pomocą www.dotpay.pl.
 
§5 Dostawa towaru
 
1. Towar dostarczany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.
 
2. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupiony towar i usługę transportową zgodnie z zamówieniem.
 
3. Podczas odbierania przesyłki od kuriera Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem i dołączoną fakturą lub paragonem fiskalnym. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca powinien spisać w obecności kuriera „Protokół uszkodzeń" lub „Protokół niezgodności" oraz skontaktować się jak najszybciej z IBHP w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze ułatwi uwzględnienie ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
§6 Reklamacje i gwarancje
 
1. Jeśli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady, przed odesłaniem tego towaru, prosimy o kontakt z naszym pracownikiem w celu ustalenia szczegółów tej przesyłki (tel. 22 431 28 26). Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji.
 
2. W przypadku wad fizycznych Nabywca ma obowiązek zawiadomić sprzedającego o wadzie, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.
 
3. Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeśli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady fizycznej, a gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte - w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 
4. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, to traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli Nabywca nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 
5. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolory, nasycenie barw, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.
 
6. Towary zakupione w sklepie internetowym podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta.
 
7. Reklamowany towar przesłany do sprzedawcy powinien być czysty, suchy i wywietrzony (KC art. 354 §1 i §2). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
 
8. Gwarancja oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 
9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby IBHP.
 
10. Reklamacji nie podlegają m.in.:
 
• naturalne zużywanie się kupionych towarów
• towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.) oraz powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji
• wygoda lub komfort kupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży, rękawic, półmasek, masek itp.)
 
11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem ani nie podpisanych.
 
§7 Szczególne uprawnienia konsumentów
Odstąpienie od umowy
 
1. Konsument (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmiew terminie dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. Koszt dostarczenia zwracanego towaru do sprzedawcy obciąża Nabywcę.
 
2. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy tylko wówczas gdy nie nosi on znamion użytkowania. Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu, które również nie może być uszkodzone.
 
3. Po weryfikacji stanu odebranego towaru, zwrot pieniędzy następuje przelewem na podane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania towaru oraz faktury VAT lub paragonu za zwrócony towar.
 
Niezgodność towaru z umową
 
1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 
2. Jeżeli konsument, z przyczyn określonych w pkt 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 
3. Konsument traci uprawnienia przewidziane w pkt 1 i 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
 
§8 Odpowiedzialność.
1. IBHP nie ponosi odpowiedzialności za:
 
szkody spowodowane przez Użytkownika, wynikające z niewłaściwego korzystania z serwisu,
usterki w działaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których firma IBHP przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
następstwa wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, szczególnie za dokonane zamówienia, wybraną formę płatności, czy kosztów realizacji dostawy,
utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od IBHP,
szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od niego.
 
§9 Uwagi końcowe
 
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych IBHP (w tym www.sklep.ibhp.pl) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Nabywca składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 
2. Zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny, zdjęcia oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez IBHP bez uprzedniego poinformowania Nabywców o tym fakcie. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 
3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a firmą IBHP.
 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 
5. IBHP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.ibhp.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2012 roku.